Έκθεση της EFSA για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2014, ο κίνδυνος από τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα παραμένει χαμηλός. Ποια είναι τα κυριότερα ευρήματα της έκθεσης και τί συστάσεις έδωσε η EFSA για τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών.

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Ο κίνδυνος από τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα παραμένει χαμηλός, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2014. Το 97% των δειγμάτων τροφίμων που συλλέχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή περιέχουν ίχνη που βρίσκονται εντός των νόμιμων ορίων. Το συμπέρασμα αυτό αποτελεί μέρος της τελευταίας ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, η οποία αναλύει τα αποτελέσματα περίπου 83.000 δειγμάτων τροφίμων από τα 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ - συμπεριλαμβανομένης της Κροατίας για πρώτη φορά - καθώς και την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Έγινε λεπτομερής ανάλυση για τα πιο σημαντικά τρόφιμα που καταναλώνονται και το διαιτητικό κίνδυνο που σχετίζεται με την έκθεση των ευρωπαίων καταναλωτών στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Επιπλέον, τα δεδομένα αναλύθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν τα φυτοφάρμακα και τα προϊόντα διατροφής που υπερέβησαν τα νόμιμα όρια. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης τα ευρήματα σχετικά με τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα εισαγόμενα τρόφιμα, βιολογικά προϊόντα, παιδικές τροφές, καθώς και τα αποτελέσματα στα ζωικά προϊόντα. Τα κυριότερα ευρήματα σύμφωνα με την έκθεση είναι τα εξής:

  • 97% των δειγμάτων που αναλύθηκαν ήταν εντός των νόμιμων ορίων.
  • Το 53,6% αυτών ήταν χωρίς ποσοτικά κατάλοιπα και 43,4% περιείχε υπολείμματα εντός των επιτρεπόμενων συγκεντρώσεων.
  • Από τα δείγματα που προέρχονται από χώρες της ΕΕ / ΕΟΧ, 1,6% περιείχε κατάλοιπα που υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα δείγματα που προέρχονται από τρίτες χώρες ήταν 6,5%.
  • Δεν ανευρέθησαν μετρήσιμα υπολείμματα στο 91,8% των δειγμάτων τροφίμων που προορίζονται για βρέφη.
  • Ποσοστό 98,8% των βιολογικών προϊόντων είτε ήταν απαλλαγμένα από υπολείμματα ή περιείχαν υπολείμματα εντός των νόμιμων ορίων.

Η EFSA χρησιμοποίησε στοιχεία από την έκθεση για να αξιολογήσει κατά πόσον η τρέχουσα διατροφική έκθεση σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία των Ευρωπαίων μακροπρόθεσμα (χρόνια) ή μικροπρόθεσμα (οξεία). Και στις δύο περιπτώσεις, η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τρέχουσα διατροφική έκθεση είναι απίθανο να αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Στην έκθεση της για το έτος 2014 έχει κάνει ορισμένες αλλαγές ανταποκρινόμενη στα αιτήματα των εταίρων. Για παράδειγμα η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες για τα βιολογικά προϊόντα, μια ειδική ενότητα για το glyphosate και περισσότερες συγκρίσεις με τα αποτελέσματα προηγούμενων ετών.

Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων για το έτος 2014, η EFSA εξέδωσε συστάσεις για την εναρμόνιση και ενοποίηση των δεδομένων που υποβάλλονται από χώρες της ΕΕ/ ΕΟΧ με σκοπό την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας των Ευρωπαϊκών συστημάτων ελέγχου και την διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης σε προϊόντα διατροφής όπως τα μικρά φρούτα, τα μούρα και το τσάι, στα οποία συχνά έχουν ανευρεθεί υπολείμματα φυτοφαρμάκων.
  • Μείωση ανάλυσης των ζωικών προϊόντων και μετατόπιση της εστίασης παρακολούθησης στα προϊόντα διατροφής των ζώων, π.χ. σόγια, ελαιοκράμβη και κριθάρι.
  • Υποχρεωτική ανάλυση του glyphosate στις παραπάνω καλλιέργειες.
  • Συμπερίληψη του μελιού μεταξύ των δειγμάτων που λαμβάνονται για την καλύτερη κατανόηση της έκθεσης των μελισσών και την ενδεχόμενη αναθεώρηση των νομικών ορίων υπολειμμάτων στο μέλι.
  • Βελτίωση της επικοινωνίας των αλλαγών στα επιτρεπόμενα επίπεδα υπολειμμάτων για τους εισαγωγείς τροφίμων που προέρχονται από κράτη εκτός ΕΕ.
Όροι: 
Κατηγοριες: